Od 25 maja 2018r.obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1b RODO w celach umożliwienia podjęcia działań związanych z realizacją umowy między Kupującym, a Sprzedawcą oraz w związku i na potrzeby jej realizacji,
  • Art. 6 ust. 1c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością i realizacją Państwa umowy (m.in. wynikających z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych),
  • Art. 6 ust. 1f RODO do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń, marketingu bezpośrednim,

Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator, jego upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty współpracujące przy realizacji umowy oraz podmioty związane z obsługą informatyczną.

Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego  następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia  lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych).