• Użytkownik może składać zamówienie w Sklepie Internetowym RAINSTAR  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz w dni powszechne po godzinie 13:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.
 • Użytkownik – Klient kompletuje zamówienie umieszczając wybrane przez siebie Towary w wirtualnym koszyku za pomocą polecenia DO KOSZYKA,  znajdującego się obok wybieranego produktu. Po skompletowaniu całości zamówienia, wybraniu formy płatności i dostawy, Klient klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” wysyła do Sprzedawcy formularz zamówienia, co stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 • Koszyk umożliwia zarządzanie wybranymi produktami: dodawanie i odejmowanie produktów, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy, zmianę sposobu płatności i dostawy.
 • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, zakupu konkretnego towaru (-ów) i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Zwroty


 • Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru  (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo zamówiony towar.

Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania. Koszty zwrotu produktów ponosi Kupujący.

 • Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie w sposób jednoznaczny Sklep o swojej decyzji np. wysyłając pismo na adres firmy (decyduje wówczas data stępla pocztowego), bądź E-maila na adres Sklepu (podanego na stronie sklepu)
 • Po otrzymaniu towaru – zwrotu oraz po stwierdzeniu, że nie został uszkodzony Sprzedający prześle do Kupującego dokument korygujący oraz przekaże zwrot środków zakupu na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.

 • Zwrotom nie podlegają natomiast zamówienia indywidualne (na zamówienie) tj. towar (świadczenie) będący nie prefabrykatem, który został wyprodukowany zgodnie z życzeniem Klienta, służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.( art. 3 ustawy o prawach konsumenta).
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej zakupionego produktu i domagać się obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru lub zażądać zwrotu pieniędzy. W/w reklamacja musi mieć formę pisemną. Należy podać imię i nazwisko, nr dowodu zakupu oraz opisać przyczynę reklamacji.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Zwrot towaru następuje na koszt Sprzedającego.
  • W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta i w zależności od żądań Kupującego dokonuje obniżenia ceny, wysyła pełnowartościowy towar bądź zwraca pieniądze przelewem na podany nr konta.
  • Sklep wystawia odpowiednią korektę dokumentu sprzedaży

 • Warunkiem reklamacji uszkodzeń powstałych podczas transportu towaru jest sporządzenie w obecności kuriera/ dostawcy towaru tzw. protokołu szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych zarówno przez Klienta i kuriera.

Do określenia praw i obowiązków Klienta i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi i sprzedaży.